Ändra och bygga om lägenhet

För att ändra eller bygga om din lägenhet kan du behöva tillstånd från styrelsen.
 

Ansök om tillstånd hos styrelsen

För att ansöka om tillstånd, fyll i blanketten: Ansökan om ändring av lägenhet (docx) och skicka den till styrelsen, se adress.

Regler för renovering och ombyggnad i lägenhet

Du som bostadsrättshavare får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder i din lägenhet som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten, eller annan väsentlig ändring av lägenheten. Även för att ta bort en icke bärande vägg kan i vissa fall behövas tillstånd.

För enklare renoveringar, till exempel målning, tapetsering, omläggning av golv eller byte av köksinredning, behövs inte tillstånd från styrelsen.

Regler om detta finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Vad som är en väsentlig ändring får avgöras från fall till fall. Ansök därför om tillstånd hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd får du påbörja först efter det att du fått tillstånd från styrelsen.

Obs! Du som bostadsrättshavare kan komma att hållas ansvarig för framtida problem som uppstår till följd av felaktigt utförda åtgärder, även om styrelsen gett sitt tillstånd till åtgärden. Att styrelsen ger tillstånd till åtgärden innebär inte att styrelsen eller föreningen tar över ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter ska fackman alltid anlitas. Och även då, när en fackman anlitas, är det du som bostadsrättshavare som är ansvarig.

Fackmannamässigt utförande – bostadsrätthavarens ansvar

Många enklare renoveringar kan man utföra själv, men vid exempelvis våtrumsarbeten eller förändring av el-ledningsnätet ska alltid en auktoriserad hantverkare anlitas. Denne ska tillhandhålla ett intyg, eller annan handling, som styrker behörigheten och att arbetet utförs av fackman enligt gällande branschregler.

Du ska kunna visa att renoveringen utförs av en person som av branschorganisationerna är godkänd för uppgiften. Annars kan skadeersättning från försäkringsbolag minska, eller helt utebli, vid eventuell framtida skada.

Vid ingrepp i bärande konstruktion måste en byggnadskonstruktör konsulteras så att inte byggnadens hållfasthet riskeras. Ett utlåtande från denne ska biläggas ansökan till styrelsen. Även borttagande av icke bärande väggar kan påverka lägenheten väsentligt. Styrelsens tillstånd ska därför alltid inhämtas för borttagande av väggar.

För vissa ändringar krävs ett godkänt bygglov från kommunen, eller att du gör en bygganmälan. Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för att kontrollera om det behövs, och i så fall ansöka om detta. Finns godkänt bygglov, eller har bygganmälan gjorts, ska detta biläggas ansökan till styrelsen. Ett beviljat tillstånd hos kommunen innebär inte att du automatiskt får tillstånd av styrelsen.

Om du som bostadsrättshavare genomför en tillståndspliktig ändring i din lägenhet utan att ha styrelsens tillstånd, kan föreningen kräva att du återställer lägenheten till tidigare skick, om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Du står själv för alla kostnader som är förknippade med utredningar, konsulter, bygganmälan med mera, om inget annat är beslutat av föreningen.

Tänk på följande när du ska renovera eller bygga om din lägenhet:

  • Alla renoveringar ska vara fackmannamässigt utförda.
  • Buller som kan störa närboende ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Meddela gärna grannarna i förväg, om du vet att det kommer att låta mycket.
  • Förvara inte materiel eller skräp i trapphus, på gård eller i andra gemensamma utrymmen.
  • I samband med borttransport av byggavfall och annat, ansvarar du för att trapphus och övriga gemensamma utrymmen städas.
  • Behöver vatten, el eller annat som påverkar andra boende stängas av måste du meddela berörda i förväg. Föreningens felanmälan ska också informeras om detta.